Pliktetik

Pliktetik:

X är en ensamstående mamma som ligger efter med hyran och riskerar att bli vräkt. En dag när X är på väg hem från sitt arbete hittar hon en plånbok. I plånboken ligger det tillräckligt med pengar för att betala hyran som hon ligger efter i. Ska hon ta pengarna och därmed betala sin hyra eller lämna över plånboken till ägaren?

Pliktetik även kallad deontologisk etik. Enligt en pliktetiker har en individ vissa plikter, handlingar som man bör eller inte bör utföra, exempelvis har man plikten att hjälpa svaga människor och samtidigt ha plikten att inte döda. De handlingar en individ utför är i fokus. Pliktetik fokuserar på vilka handlingar som är rätt och fel att begå. Vad som är rätt och fel kan dock variera, exempelvis kan det rätta vara att följa religiösa budord och följa mänskliga rättigheter. Att agera moraliskt innebär att agera utifrån sina plikter. Man kan se att man är moralisk om man hjälper svaga men omoralisk om man dödar. Pliktetik fungerar på så sätt att konsekvenserna av en handling har ingen betydelse för huruvida en handling är moralisk eller omoralisk. Om man hjälper en människa som sedan går och dödar någon annan står inte jag för de konsekvenserna, det vill säga jag står inte för konsekvenserna av min handling eftersom jag följde min plikt även om någon dödades på grund av av min hjälp i början. Enligt pliktetik är det fel att ljuga och om alla människor ljuger kommer samhället att rasa samman. Men om anledningen till att man ljuger är för att rädda ett liv är det då inte rätt?

Detta innebär en viss problematik, det man kan kritisera i detta fall är att ingen individ följer en etisk modell hela tiden och det beror på att varje etisk modell har brister och olika regler som ibland krockar med varandra. Ett exempel är om X bestämmer sig för att aldrig stjäla, då detta är något som hon har blivit uppfostrad till, men om X måste betala sin hyra för att inte riskera att hon och hennes barn hamnar på gatan. Enda sättet för att kunna motverka detta är att stjäla, vad ska X då göra? Då blir det problem med plikten om att aldrig stjäla. I detta fall skulle en pliktetiker säga att X ska lämna tillbaka plånboken eftersom det är omoraliskt att stjäla och då pliktetiker inte tar hänsyn till konsekvenserna så lägger man ingen vikt på att X och hennes barn kommer bli vräkta, det vill säga konsekvenserna är inte viktiga utan det är själva plikten/handlingen. Men å andra sidan är det inte en plikt att ta hand om sina barn även om det blir på kostnad av någons annans ägodel?

Immanuel Kant är en av de främsta inflytelserika förespråkarna för pliktetik. Kant skrev Grundläggande av sedernas metafysik 1785 där han formulerar principen om det kategoriska imperativet. Hans grundformulering lyder: ”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”. Kant menar att det inte räcker med att handlingen uppfyller plikterna, det måste finnas en pliktkänsla för att det ska vara moraliskt på riktigt. Även om en individ begår en handling som stämmer med plikter kan det fortfarande vara moraliskt felaktigt, som exempelvis om det är för att få uppmärksamhet. I boken presenterar han ytterligare tre formuleringar av principen som nämndes ovan:

  • Handla som om maximen för din handling genom din vilja skulle kunna bli en allmän naturlag.
  • Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i vare sig din egen eller någon annan person bara som ett medel utan tillika som ett ändamål.
  • Handla enligt maximerna tillhörande en allmänt lagstiftande medlem i ett blott möjligt ändamålens rike.

Det kan tolkas som att alla dessa formuleringar leder till samma plikter.

Kant har även utvecklat det hypnotiska imperativet som lyder ”om du vill uppnå x så utför y”. Kategoriska imperativet är ”utför y”. Hypnotiska imperativet handlar om uppmaningar, för att åstadkomma en konsekvens måste en individ genomföra en specifik handling. Kategorisk däremot betyder att man ska tillämpa någonting oavsett konsekvenserna som sagt.

Enligt Kant skulle X lämna tillbaka plånboken då det är omoraliskt att behålla pengarna och såsom det står i formuleringen ska man handla på så sätt att din handling skulle kunna vara en lag. Man kan också se genom formuleringarna att om X vill ha hjälp ska hon göra Y om man tänker ur det hypnotiska imperativet. Om hon lämnar pengarna så kanske hon får hjälp av ägaren eftersom han är så pass tacksam. Men en renodlad pliktetiker skulle säga lämna tillbaka plånboken och konsekvenserna spelar ingen roll så länge du följer plikten som i detta fall är att inte stjäla.