Alla inlägg av anonym

Konsekvens eller pliktetik?

För att kunna ta ställning är det signifikant att veta vad de två olika etikerna – konsekvens- och pliktetik – går ut på, och hur dessa etiker och ideologier skiljer sig åt.

Konsekvensetik menar att man ska utgå ifrån följderna för att kunna döma om en handling var rätt eller fel. Konsekvensetiker, som t.ex. Utilitarister, anser att handlingen ska avgöra utefter största möjliga lycka åt största möjliga antal individer. Till skillnad från en pliktetiker menar de att man har egna regler på hur man ska bete sig under en viss händelse utefter det som är etiskt, alltså spelar det ingen roll vad konsekvenserna blir för en pliktetiker, det är deras plikt som avgör om agerandet har varit rätt eller fel. Alltså avgör handlingen för konsekvensetiker då de ser på situationen objektivt, medan pliktetiker följer den moraliska plikten.

Utilitarism förekommer inom konsekvensetik. Utilitarister uppfattar att en handling endast är god om den sammanlagda mängden resulterar sig av det goda. Två tillämpningsområden förekommer inom konsekvensetik; Preferensutilitarism och Hedonistisk utilitarism. Preferensutilitarism menar att man ska maximera antalet tillfredsställda önskningar, och Hedonistisk utilitarism menar att lyckan i samhället ska maximeras. Det som skiljer sig mellan dessa två är exakt vad som ska maximeras, eftersom i och med att Hedonistisk utilitarism vill uppfylla så mycket lycka så möjligt i samhället, och Preferensutilitarismen fokuserar mer på den totala summan av önskningar som blivit uppfyllda.

Pliktetiken går emot konsekvensetikens två tillämpningsområden eftersom pliktetikern Immanuell Kant menade istället att plikten är grundläggande när man handlar. Tanken bakom handlingen är styrt av ett mål fylld med lycka eller andra känslor, som han också ansåg som icke moraliska eftersom det kunde leda till onda handlingar. Han talade tvärtemot konsekvensetiken och försökte motbevisa det genom att förmedla om plikter man måste följa, Kategoriska Imperativ, som Kant kallade det för. Kant formulerade sig om imperativet som; ”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål.” Detta betyder alltså att moralens regler bör följas, och att man absolut inte ska utnyttja andra människor som medel och tillgång. Därför skulle Kant anse att utilitarismen är omoralisk eftersom handlingen är grundläggande och utgår utefter lyckan.

Personligen anser jag att pliktetiken är för rå och grym för min smak. Å ena sidan är jag en konsekvensetiker, och tänker som en Preferensutilitarist, det vill säga att lyckan i samhället ska maximeras. Å andra sidan tycker jag att pliktetiken är väldigt begränsad i och med att den lyssnar bara på plikten och ens egna erfarenheter. Hur kan ens plikt komma före ens egna känslor?

Alla individer har olika lagar och plikter de följer utefter eftersom alla formas av samhällsstrukturen på olika sätt. Plikter kan vara exempelvis att hålla upp dörren för någon, och lagar som att inte stjäla. Men är det då okej att vissa människor utför brottsliga handlingar som exempelvis våldtäkt eller mord om det var enligt deras plikt att göra så? Under andra världskriget var nazisterna tvungna att förinta framförallt judar, men också andra folkgrupper som ansågs avvikande för samhället. Plikten säger att alla har samma förutsättningar, och att det är principen som styr om det är rätt, och därav är förnuftig. Men hur förnuftigt var det att mörda cirka 13 miljoner människor?

Jag är, som sagt, själv konsekvensetiker och tänker ett steg före själva handlingen. Jag anses ofta pessimistisk om jag tycker att en idé verkar dålig eftersom jag har redan sett en del av konsekvensen när förslaget lagts fram, oavsett vad det handlar om. Jag tänker på alla konsekvenser för varje handling jag genomför, därför tycker jag att pliktetik känns väldigt begränsat i och med att den lyssnar bara på plikten och ens egna erfarenheter.

Ett simplare och mindre drastiskt exempel än andra världskriget kan man se skillanden på exempelvis om synen att ljuga. En pliktetiker skulle tänka; om min plikt är att inte ljuga, men hamnar i en situation där jag måste ljuga så kommer min plikt ändå alltid att säga att man ska inte ljuga. På detta vis ger det bara en syn på saker och ting än det gör med konsekvensetik. Konsekvensetik skulle se vad följden blir och tänka vad och vem det gynnar bäst.

För
+ Skona någons känslor, t.ex. drar en vit lögn och säger att man inte kan ses men egentligen orkar man inte
+  Man hamnar i en situation där man inte får säga sanningen, t.ex. försöker hålla något hemligt och när någon frågar om något som är ett förbjudet ämne att prata om

Emot
– Blir påkommen
– Sårar någon
– Det är fult att ljuga

Det beror som tidigare nämnt hur situationen ser ut, men i slutändan handlar det om vad konsekvensen blir. Dock måste jag poängtera att finns det brister inom konsekvensetik också. Konsekvensen till att jag ljuger kan vara att jag sårar någon med min lögn, eller att jag blir påkommen. Om man återkopplar med exemplet med Hitler kan man se ytterligare konsekvensetikens brister eftersom de människor som blev mördade under andra världskriget kanske var potentiella brottslingar som kunde ha förintat fler än vad Hitler gjorde. Det finns ingen hänsyn till vardera av etikerna. Dock anser jag ändå att konsekvensetiken är mer rationell än pliktetiken, och anledningarna till dessa är de ovanstående.

Pliktetik

Mitt etiska exempel handlade om en förälder som jobbade som läkare på en avdelning för HIV och AIDS smittade patienter och får reda på att hens dotters pojkvän har visat positivt för HIV. Hen hamnar i dilemmat av att bryta tystnadsplikten och berätta för hens dotter eller ej. (läs exemplet här)

Pliktetik går ut på att man har egna regler på hur man ska bete sig under en viss företeelse utefter det som är etiskt, alltså spelar det ingen roll vad konsekvenserna blir för en pliktetiker om man har agerat vad som är rätt eller fel enligt dem. Handlingen är rätt om individen i fråga anser det som en skyldighet till att göra, eller att inte göra. Dock är det viktigt att poängtera att det innefattar moraliska plikter, sådant som t.ex. att man ska inte döda. Eller inom vissa religiösa sammanhang där man ska följa utefter de regler och normer som religionen i fråga lär ut.

Pliktetikern Immanuell Kant menade istället att plikten är grundläggande när man handlar. Tanken bakom handlingen är styrt av ett mål fylld med lycka eller andra känslor, som han också ansåg som icke moraliska eftersom det kunde leda till onda handlingar. Han talade tvärtemot konsekvensetiken och försökte motbevisa det genom att förmedla om plikter man måste följa, Kategoriska Imperativ, som Kant kallade det för. Kant formulerade sig om imperativet som; ”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål.” Detta betyder alltså att moralens regler bör följas, och att man absolut inte ska utnyttja andra människor som medel och tillgång.

Jag ska nu applicera pliktetik till mitt etiska problem.

För att förstå dilemmat måste man själv försöka sätta sig i personens situation. Plikten i detta sammanhang förekommer genom två olika perspektiv; läkarrollen eller föräldrarrollen. Jag har svårt att försöka förstå mig på personens dilemma eftersom jag är själv inte förälder, men kan jag tänka mig att som förälder är barn är ens eviga lycka i livet och vill det allra bästa för ens barn. I detta fall står dotterns liv på spel, och en förälders plikt är mot alla odds att skydda sitt barn. Det hänger också lite på var plikten ligger hos pojkvännen och om han vågar att ta modet att berätta för sin flickvän om sin sjukdom eller inte. Men om han väljer att hålla mun, då har föräldern missat sin chans att rädda sin dotter från att själv också bli smittad.

Å andra sidan är det strikt förbjudet och till och med olagligt att bryta mot tystnadsplikten. Personen kan förlora sin läkarlicens ifall hen berättar för sin dotter om pojkvännens sjukdom, och därigenom bli sparkad. Därefter kan det bli svårt att få jobb igen, och särskilt som läkare. Därför borde denna person välja att inta sin plikt som läkare och hålla sina känslor i schack. På så vis kommer föräldern att kunna prata ut med sin dotters pojkvän om hans tillstånd och hur det kommer att påverka både honom och hens dotter, och samtidigt få behålla sitt jobb.

Det är här som dilemmat uppstår. En konsekvensetiker skulle se konsekvenserna för båda parterna av att berätta eller inte berätta, men en pliktetiker följer sin plikt. Om personen väljer att berätta för sin dotter om pojkvännens tillstånd, då är personen ganska självisk genom att försöka gynna sig själv. Detta återkopplas till Immanuel Kants uttalanden om att tanken bakom en handling är styrt av ett mål fylld med lycka eller andra känslor, men de kommer aldrig att anses som moraliskt eftersom det kan leda till onda handlingar. I detta sammanhang är det onda handlingarna att personen strider mot pojkvännens integritet och mot sin tystnadsplikt. Dock om personen väljer att inte berätta om pojkvännen blir det moraliska i detta sammanhang att sjukdomen är livshotande för pojkvännen, och kan vara för flickvännen också om de gjort misstaget av att inte använda preventivmedel under samlag. Också om pojkvännen väljer att inte avslöja om sitt tillstånd för sin flickvän. Men den är inte moralisk för personen, det vill säga föräldern/läkaren, i fråga.

Jag är själv konsekvensetiker och ser alla konsekvenser för varje handling jag genomför, därför tycker jag att pliktetik känns väldigt begränsat i och med att den lyssnar bara på plikten och ens egna erfarenheter. Om min plikt är att inte ljuga, men hamnar i en situation där jag måste ljuga så kommer min plikt ändå alltid att säga att man ska inte ljuga. Det ger bara en syn på saker och ting än det gör med konsekvensetik.

Konsekvensetik

Mitt etiska exempel handlade om en förälder som jobbade som läkare på en avdelning för HIV och AIDS smittade patienter och får reda på att hens dotters pojkvän har visat positivt för HIV. Hen hamnar i dilemmat av att bryta tystnadsplikten och berätta för hens dotter eller ej.
Den etiska teorin konsekvensetik menar att man ska utgå från påföljderna för att kunna döma om en handling var rätt eller fel. Konsekvensetiker, som t.ex. Utilitarister, anser att handlingen ska avgöra utefter största möjliga lycka åt största möjliga antal individer. Konsekvensetik uppenbarar sig i olika former; Preferensutilitarism och Hedonistisk utilitarism som förekommer i häftet. Hedonistisk utilitarism menar att lyckan i samhället ska maximeras, och Preferensutilitarism menar att man ska maximera antalet tillfredsställda önskningar. Det som skiljer sig mellan dessa två är exakt vad som ska maximeras.
Jag kommer nu att att skriva hur en Hedonistisk utilitarist och Preferensutilitarsit skulle handla under mitt etiska problem.
Det varierar från person till person hur man tar ett beslut och vad man själv anser är rätt eller fel. I mitt fall måste personen välja mellan två roller, sin läkarroll eller sin föräldrarroll. En Preferensutilitarist skulle välja karriär framför sin familj eftersom det involverar en större mängd människor att tillfredsställa än personen i frågas familj. Om det skulle framkomma att läkaren hade brutit tysnadsplikten och avslöjat viktig information om en patients tillstånd skulle läkaren riskera att bli av med sin läkarlicens, och därav skulle också avdelningen lida en förlust i sin arbetsstyrka, för att inte nämna patienter som förlorar sin läkare. En Hedonistisk utilitarist skulle nog också ta samma beslut som en Preferensutilitarist och inte berätta för dottern eftersom det gynnar inte samhället att avslöja för hens dotter om hennes pojkvän. Problemet med att personen berättar för sin dotter om dotterns pojkvän är att det blir inte största möjliga lycka för alla. Pojkvännen blir utpekad och stämplad som HIV smittad och dottern kanske lämnar honom i sticket. Det är ett mycket själviskt val att berätta för sin dotter innan hen ens har sagt något till pojkvännen. Jag är själv mer av Preferensutilitarist eftersom jag tänker alltid vad som gynnar alla runtomkring mig mest, och inte hur lyckan i samhället maximeras. Jag tro mig veta bättre för samhället ibland än vad de vet själva.

Etik isär, tror jag personligen personen skulle nog med största sannolikhet följa sin föräldrainstinkt och avslöja hemligheten om hens dotters pojkvän och hans sjukdom, och riskera att bli av med sin läkarlicens eftersom hens barn är viktigare än karriären, och även för att hen vill skydda sin dotter. Men som en förälder tror jag att man väljer sitt barn framför allt annat.

 

 

Hålla tystnadsplikten eller ej?

Du är läkare i ett sjukhus och jobbar på en avdelning där de behandlar HIV och AIDS smittade patienter. Du har precis fått in nya provsvar från tre olika människor varav en av dem har visat positivt för HIV. När du läser vidare i filen märker du att det är din dotters pojkvän.

Vilken roll bestämmer du dig att agera som? Din roll som förälder och berättar sanningen för din dotter för att skydda henne, och dessutom bryter mot tystnadsplikten (vilket också är olagligt)? Eller intar du din roll som läkare och håller mun?