Alla inlägg av D

Jämförelse – Pliktetik eller konsekvensetik?

I mitt etiska fall beskriver jag om en gränsbevakare som står mellan de två valen att antingen rädda de personer som håller på att drunkna eller att göra sitt jobb rätt.

Det jag skulle vilja säga är att alla individer är olika och därför agerar olika personer på olika sätt i olika situationer. Många kan ha förmågan att se fram över vad som kommer att hända ifall man handlar på ett visst sätt. Och vissa har förmågan att på ett eller annat sätt förutse vad konsekvenserna kommer bli ifall personen handlar på ett vis

När frågan om vilken teori jag personligen anser var mest väsentlig att lämpa mellan plikt- och konsekvensetiken skulle jag välja konsekvensetiken. Detta beror på den positiva aspekten för fler personer och inte bara en person.  Konsekvensetiken gynnar inte bara en person utan ser problemet från olika perspektiv där alla parter är inkluderade, detta tankesätt involverar fler personer i det gynnsamma.  Det man ska tänka på är vem konsekvenserna är bra för och om handlingen talar för ett bra beteende, om det inte blir så kan det i sitt led skapa en accepterad åsikt för dåligt beteende för bra konsekvenser.   Om man skulle ta ett fyrkantigare exempel skulle det kunna vara att det är mer acceptabelt att sparka 10 anställda från ett företag som skapar oro för 25 andra då det kommer att leda en lättnad för dessa 25 andra. Konsekvensetiken är oerhört bra i teorin då det alltid är konsekvenserna av en handling som har betydelse men man inte på förhand se konsekvenserna på samma sätt som man inte alltid kan se vad som är bäst för en annan individ. Detta innebär då att teorin är otillräcklig i sitt lärande och inte alltid kommer kunna funka enligt syftet.

Pliktetiken som även kallas för regeletiken är en etisk teori som grundar sig på Immanuel Kants antaganden, som är den mest kända och betydande talesmannen vad gäller pliktetiken.  Denna etiska teori är styrd av ordningar och principer. Vilket menar att en handling som vi människor utför kan endast betraktas som rätt då vi tycker att vi skulle kunna göra denna handling till en lag som alla kan följa och det man också utgår ifrån är ”En handling är rätt, om och endast om den följer en plikt”, alltså menar pliktetiker att det är den moraliska plikten som avgör om handlingen är god eller ond.  Det finns även situationer där man ställs inför flera plikter och där plikterna ställs emot varandra, vilket är en faktor som kan vara en anledning till varför det kan anses vara svårt att handla efter pliktetiken.

Svårigheten med pliktetiken är att denna etiska skola kan stöta ihop med sig själv. Med detta menas att plikterna som personen förväntas följas kan strida mot dennes personliga levnadsregler och i sin tur krocka med pliktetiken. Ett problem som man skulle kunna komma närmare på är abort, människans plikt är att inte mörda oskyldiga människor vilket resulterar till att en pliktetiker skulle inte kunna utföra en abort. Om man kollar på sinnelagsetiken är det då din plikt att göra abort och inte föda fostret om du är medveten om att du inte har möjligheten att försörja det senare? Nu ser man tydligt att plikterna går emot varandra och därmed kan man inte ge några principfasta lösningar, eftersom man i pliktetiken inte skall blanda in konsekvenserna av ett handlande så ska man då ge liv åt fostret.

Det jag skulle säga är att konsekvensetiken är mer möjlig att anpassa och därför fungerar i fler sammanhang än vad pliktetiken gör. Då jag anser att pliktetiken är väldigt hård och inte tänker på konsekvenserna och endast handlar om principer. Då skulle jag ställa mig frågan, om en person inte har några principer ångande ett ämne och dessutom inga kunnigheter hur ska då denne kunna handla? Ska  personen då se blint på att plikten är det rätta valet. Pliktetiken skulle jag säga inte är ett fungerande tankesätt i dagens samhälle där det existerar meningsutbyten om olika ståndpunkter. Då plikten stödjer tron på att följa regler och lagar, vilket man kan tycka är gynnsamt för samhället. Men å andra sidan kan det ske stora missnöjen ifall vi skulle sätta oss i den sitsen och tänka oss om vi levde i ett land som inte har folkstyrelse och den högre makten inte följer de rättigheterna som samhället önskar.

Det som kan vara svårt för att avgöra vad som rätt och fel är att handlandet kräver alla etiska skolor och att det inte ibland inte bara finns en lösning till problemet. En individs handlande är svår att döma då det kan ha påverkas av många yttre faktorer. Det kan förslagsvis handla om följderna, om plikterna man har eller hur man resonerat kring ett problem.

Därför finner jag personligen att man ska handlar, snarlikt utilitarismen, att handlingen får så många goda konsekvenser som möjligt vilket skulle leda till det positiva då handling är rätt när den maximerar den totala mängden av det goda. Med andra ord skulle jag säga, att hur väl man än anstränga sig för att följa sin plikt så kommer man avsiktligt eller omedvetet att behöva använda sig av konsekvensen av en handling någon gång.

Pliktetik

Såhär tyder fallet: Du är gränsbevakare vid en hamn….

För att kunna veta hur en pliktetiker skulle agerat i detta fall måste vi veta vad pliktetik egentligen innebär. Pliktetiken skiljer sig helt från konsekvensetiken som vi tidigare skrivit om, inom konsekvensetiken syftar man på kon vad konsekvenserna blir utifrån handlingarna. Inom pliktetiken handlar det om att man måste handla utifrån dina plikter, bortsett från vad konsekvenserna blir. Det viktigaste inom pliktetiken är att man följer sin plikt och utför sina handlingar utifrån den hela tiden.
Man menar att en handling endast är rätt om personen som handlar följer sin plikt in i minsta detalj, på så sätt måste varje person veta vad dennes plikt är.

En pliktetiker som ansåg att en handling är god om den utförs av plikter som utgår från förnuftet var Immanuel Kant (1724-1804). Han menade att handlingen måste ha gjorts med en så kallad ”pliktkänsla” där konsekvenser och känslor inte har någon mening alls eftersom det kan leda till att man begår onda handlingar istället.

Inom religioner är det vanligt att man har pliktetik där alla troende följer plikterna då de blivit lärda att leva utifrån det samt att de kanske tror att man blir dömd av Gud om man går emot religionens regler. Om man då exempelvis går emot dessa regler uppskattats det inte av andra i ens omgivning eller av sin religion, de kan mena att man syndar. Om vi tar kristendomen som exempel kan vi se att olika kristna kyrkosamfund bygger sin tro och etik på Bibeln. Men den etiska ställningstagande kan variera för att man tolkar Bibeln på olika sätt, till exempel accepterar inte den katolska kyrkan abort med förklaringen att man ska ställa sig på den svagastes sida, vilket då är fostrets. Det är därför katolska kyrkan är för fostrets rätt till liv. Då den Lutheranska kyrkan bestämt sig att stå på moderns sida.

Då pliktetiken säger att man alltid ska hjälpa någon i nöd, även om man kommer komma försent till ett möte eller vad som, så bör du som gränsbevakare ta initiativet att rädda dessa immigranter och inte tänka på konsekvenserna då även känslor inte har någon mening.

 

 

Konsekvensetik

Såhär tyder fallet: Du är gränsbevakare och du ser ett fler antal personer i en liten båt och du inser att dem försöker komma in i ditt land på ett illegalt sätt, det du behöver avgöra är om du ska rädda dessa familjer eller ta fast dem?

Inom Konsekvensetiken fokuserar man på konsekvenserna av en handling,  med det menar man att en handling alltid har konsekvenser, både positiva som negativa. Inom konsekvensetiken finns det en mängd olika etiska skolor, där den största av dem är utilitarismen. Enligt en utilitarist är handlingen rätt omm den maximerar den sammanlagda mängden av det goda (man ska välja det handlingsalternativ som leder till största möjliga lycka åt största möjliga antal och gynna så många som möjligt). När man säger att man ska maximera den sammanlagda mängden av det goda menar man att man räknar ihop alla möjliga konsekvenser och ställer det positiva mot det negativa. Det vill säga att den agerande personen måste ta hänsyn till alla möjliga konsekvenser, analysera och kort sammanfatta dem för att sedan kunna avgöra om handlingen är rätt eller fel.

Hur mycket det positiva respektive negativa konsekvenser handlingen kunde ha fått, det som maximerar resultatet av det goda och minimerar utfallet av det onda. Om vi nu säger att mängden negativa konsekvenser var större än mängden positiva, då var handlingen ond. Hade det varit omvänt så hade handlingen varit god. För att veta om en handling är ond eller god måste man veta alla konsekvenser och dela in dem i +/- skalor, och sedan räkna ut skalorna och se vilken som var dominerande.

Konsekvenser (om du tar fast dem/ låter de drunkna)
+Du gör det ditt jobb går ut på
+Du skyddar ditt land mot förbjuden immigration
– Deras död har du på ditt samvete

Konsekvenser(om du hjälper dem)
+De kan med all sannolikhet få ett bättre liv
+Du räddar hela familjer
– Du kan förlora ditt jobb

Följderna ifall du skulle välja att ta fast dessa immigranter skulle vara att dem med all förmodan skulle skickas tillbaks till deras ursprungsland och inte kunna leva ett normalt liv. Men du skulle skydda ditt land mot illegal invandring.

Följderna ifall du skulle välja att hjälpa dem och kanske låt de komma in i ditt land skulle göra att dessa immigranter skulle kunna få ett mycket bättre liv, men det skulle kunna leda till att du förlorar ditt jobb.

Eftersom konsekvensetiken säger att handlingen är rätt omm den maximerar den sammanlagda mängden av det goda, skulle jag säga att du som är gränsbevakare skulle du kunna rädda dessa familjer och enligt en konsekvensanalytiker fattat ett rätt beslut.

 

Vad gör du?

Du är gränsbevakare vid en hamn i medelhavet. Du vet att fler och fler människor än tidigare flyr över haven i jakt på asyl och bättre liv.

Det är en kall höstkväll då du och dina kollegor bevakar kusten och ca 200 meter bort ser du  liten livsbåt där ett 20 tals personer sitter ihop klämda.  Du och dina kollegor hör dessutom någon som säger att alla ombord måste  hålla sig tysta tills dem kommer fram till land där en bil väntar på dem, annars kommer dem bli upptäckta.
När du lyser med din ficklampa ser du hur familjer med barn splittras, folk som drunknar och de som kan simma kämpar för sina liv.

Vad gör du? Står du kvar på bryggan för att skydda din karriär, ditt land och ta  fast  dem illegala invandrarna eller hjälper du dem att komma i land?-