Alla inlägg av sssp

Jämförelse- Pliktetik och Konsekvensetik

Pliktetiker menar att konsekvenserna av en handling inte spelar någon roll så länge man följer sin plikt/regel. Man ska aldrig bryta mot dessa regler och alltid leva efter dessa. En handling måste alltså motiveras av viljan att följa sin plikt, pliker kan vara till exempel att inte ljuga, inte döda eller inte stjäla, vissa kan man koppla till religion och då kallar man dem för kristen etik och är som en inriktning inom pliktetiken, där följer man till exempel de 10 budorden som är bland annat som tidigare nämnt; inte ljuga, inte stjäla eller döda. Den andra, som då handlar om att handlingen är rätt eller fel beroende på om den följer mina plikter eller inte är så kallad kantiansk etik. Inom kantisk etik talar man om neutralisk morala handlingar, dessa innebär då att om jag utför en god handling för att jag följer mina känslor är den neutral alltså går det inte att säga om den är rätt eller fel. Exempel: jag donerar pengar till barn i Afrika för att jag känner medlidande, då är min handling moraliskt neutral för att jag följer en känsla (medlidande) och inte en plikt. Man ska dessutom handla efter den regeln som du skulle vilja se som allmän lag.

Till skillnad från pliktetiken handlar konsekvensetiken om att konsekvenserna av en handling är det viktiga. Alltså om en dålig handling leder till en bra konsekvens är handlingen moralisk rätt och om en bra handling leder till en dålig konsekvens är den moralisk fel. Exempel: min pojkvän har på sig ett par solglasögon som jag tycker är fula och när han frågar mig vad jag tycker om dem svarar jag att dem är jätte fina och han blir glad, jag ljuger alltså för min pojkvän vilket gör min handling dålig men konsekvensen är att han blir glad alltså har jag agerat moraliskt rätt även om jag har ljugit. Inom pliktetiken skulle detta vara motsatsen till en bra handling och jag skulle vara ett vrak som handlar så moraliskt fel.  Konsekvensetiken går även ut på att det inte är den enskilda personens lycka som spelar roll utan den totala mängden lycka.

Personligen anser jag att det är svårt att säga om jag är pliktetiker eller konsekvensetiker för enligt min åsikt är vi människor komplexa och vi förändras kontinuerligt under livets gång alltså kan detta innebära att vi agerar väldigt olika beroende vilken situation vi befinner oss i. Man vet liksom inte vad som händer imorgon så hur kan man bestämma hur man ska agera hela livet? Givetvis finns det människor som kan rakt ut säga vad de har för moralfilosofi och om jag måste välja mellan en av dessa två väljer jag konsekvensetik.

Pliktetiken tycks mig vara konservativ och väldigt begränsad i sig eftersom den inte är flexibel och anpassbar beroende situationerna. Hur kan en god handling vara neutral alltså varken moralisk rätt eller fel för att den motiveras av en känsla? Låter inte detta absurt? Om jag skänker pengar till en organisation för att jag känner medkänsla eller medlidande räknas det inte som en rätt handling ur ett moraliskt perspektiv men medkänsla exempelvi är en moralisk kompass så hur kan pliktetiker påstå att de ej är moraliska. Konskevensetiken däremot är mer liberal och varierande i och med att man kan utföra goda som bra handlingar men om man går en bra konsekvenser blir det rätt. Om jag ljuger för min partner att jag har ett förhållande bakom ryggen och har en helt annan familj kan jag ändå säga att jag kan få goda konsekvenser eftersom att min partner är lycklig (vilket han inte skulle vara om jag berättade sanningen), huruvida detta är rätt beroende på mina principer kan verkligen diskuteras men en konsekvensetiker skulle påstå att det är rätt.

Skillnaden mellan dessa två moralfilosofier är alltså flexibiliteten, att jag kan agera på olika sätt inom konsekvensetiken medan jag är mer begränsad inom pliktetiken för en regel är en regel jag inte kan vända och vrida på. Pliketikens teori (om vi utgår ifrån kantiansk etik) om allmän lag kan vara komplex eftersom den inte riktigt går att skilja från rätt eller fel utan man går efter förnuftet. Jag kanske har plikter som är bortom de normativa reglerna i samhället? Vem kan då säga åt mig vad som är rätt eller fel om det är MINA plikter som jag ska följa efter? Om jag har som plikt att döda alla som heter Maria ska det då bli en lag bara för att mitt förnuft säger det? Knappast. Om man däremot är kristen etiker har man budorden och bibeln som utgångspunkt; alltså har man en grund som talar om vad som är rätt och fel, huruvida det är moraliskt rätt varierar från person till person. Om vi tänker på 9:e budordet; ”Du skall inte ha begärelse till din nästas hus” men om ser på din nästas hus och du ser att den personen har det bättre än dig, kan man då inte använda det som motivation? Det behöver inte endast vara avundsjuka utan kan även vara ett sätt att bli bättre själv utan dåliga intentioner. En konsekvensetiker skulle däremot se detta som moralisk rätt eftersom den har begärelse till nästas hus (dålig handling) men motiveras till att ha det bättre själv, vilket innebär kanske bättre ekonomi för familjen (bra konsekvenser) alltså moraliskt rätt.

Plikter kan även krocka med varandra, vilket händer väldigt ofta. Att leva efter sina plikter tycker jag låter bra i teorin men håller inte i praktiken. Vad kan man göra om plikter krockar med varandra då? Vem bestämmer vad som ska göras? Om det är en själv så hur kan man avgöra om en plik är rätt eller fel och vad är rätt eller fel ens? Som tidigarenämnt så kan man inom en inriktning av pliktetiken följa kristendomen och ha det som pelare för rätt och fel men inom kantiansk etik är det svårt för människan att avgöra och om alla skulle vara pliktetiker skulle världen vara i kaos, varför? Jo för att alla skulle gå mot döden för att deras plikter skulle följas, oavsett hur galna dessa är.

Konsekvensetiken handlar som sagt om den totala mängden lycka men även där kan det diskuteras vem det är som bedömmer denna lycka. När ska denna lycka inträffa? Och vad är lycka ens? Om jag till exempel vill äta en fet hamburgare och blir lycklig av det samtidigt som någon talar om för mig att jag inte får göra det eftersom det är onyttigt och dåligt för min hälsa, då är det fortfarande en god handling för att personen vill att jag ska må bra och inte dö av fettma (notera överdriften) och konsekvenserna blir ju bra i längden men även om min handling är dålig så blir konsekvensen att jag är lycklig och det är ju bra eller hur? Man kan vända och vrida på denna moralfilosofi och därför tycker jag att den är bra, men det är även svår här med precis som med pliketiken att hitta en gemensam nämnare för vad som är rätt och fel. Lycka för mig kanske är något annat än för dig eller grannen. Dessutom talar dem om lycka som något man uppnår i livet vilket jag inte håller med om utan lycka för mig är mer något som man hittar på vägen, lite här och där. Dessutom kan en konsekvensetiker tänka att om de har möjlighet att rädda 4 främlingar från att dö istället för att rädda din mamma eller någon annan närstående(1 person) är det moraliskt rätt att rädda de 4 personerna för det är ju den totala mängden lycka som står i fokus. Detta skulle aldrig jag göra eftersom jag har som princip att skydda min familj, en pliktetiker som har denna princip soom plikt istället skulle ju inte ens behöva tänka på att rädda sin mamma.

Slutligen kan man säga att världen nog består mestadels av konsekvensetiker för att man vill nästan alltid ha bra konsekvenser till sina handlingar även om man inte alltid kan förutse konsekvenserna men plikter är även bra att ha, det gäller att kunna kombinera dessa och få ett fungerande samspel.

 

Pliktetik- Behålla eller inte?

Mitt etiska exempel handlar om en tjej på 18år som blir gravid och har det dåligt ekonomiskt. Hon går andra året på gymnasiet och är tillsammans med en kille som har ett drogmissbruk. (Länk till exemplet här)

OBS: I mitt etiska exempel glömde jag nämna att tjejen kommer från en väldigt religiös familj och även hon är religiös, alltså går det mot hennes religion att göra abort. Killen är också religiös men han ser abort på ett annat sett medan tjejen anser att det är mord.

För att kunna lösa mitt etiska exempel måste jag först och främst redogöra för vad pliktetik innebär. Man kan säga att pliktetik är som matematikens konstant medan konsekvensetiken är variabeln. Med detta menar jag att pliktetik handlar om att ens handlingar är rätta så länge de styrs av fastställda regler eller plikter, alltså regler eller plikter som gäller hela tiden, precis som en konstant. Medan konsekvensetiken kan variera huruvida konsekvenserna av handlingen anses som positiv eller negativ, alltså är denna rörlig som en variabel.

Precis som man inte alltid kan göra en rätt bedömning av konsekvenserna inom konsekvensetiken kan man inte heller alltid veta hur man ska handla då regler eller plikter kan komma i konflikt i varandra, exempelvis om du har som regel att aldrig ljuga och att alltid skydda dina föräldrar och hamnar i en situation där du måste ljuga för att skydda dina föräldrar vilken regel ska du då följa? Inom pliketiken finns det något som heter värdesteget, detta innebär att man rangordnar sina regler så att man vet vilka som är viktigast.

En viktig gestalt inom pliketiken är filosofen Immanuell Kant som utgick ifrån en regel: ”Det kategoriska imperativet” som lyder: ”Handla så, att du kan vilja att den regel du handlar efter, görs till allmän lag. ” Han menade att man alltid ska agera utifrån den maxim och ha samma befallning.  En princip som kommer ur Kants kategoriska imperativ är ”Håll löften!”

Om vi löser mitt etiska exempel ur ett pliketikers perspektiv måste vi tänka på vad tjejen har för maxim. I det här fallet måste vi påpeka att hon kommer från en väldigt religiös familj och är religiös själv vilket innebär att hon ser abort som mord och enligt hennes religion är det en synd att döda så hennes maxim är alltså att inte döda. I det här fallet spelar det ingen roll vad för konsekvenser som skulle medfölja om hon behöll barnet för att hon måste följa sina pliker och regler, då pratar vi om religiös pliktetik för att det är hennes religion som säger att abort är förbjudet (men hon tror på sin religion så det är även hennes principer och moral som är med i bilden), dessutom måste man enligt pliketikerna följa de moraliska reglerna för att ge livet mening. Om inte tjejen följer plikten som hon har om att inte döda är hon en dålig och misslyckad människa. Tjejen ska alltså handla så att hon ska vilja att den regel hon handlar efter, görs till allmän lag, då är frågan: vill hon att mord ska vara tillåtet i lagen? Nej givetvis inte, alltså ska hon behålla barnet. Om tjejen skulle välja att göra abort skulle pliketikern säga att hon utför en ond handling även om hon anser att konsekvenserna är goda. Dock kan det kan bli en del problematik om man följer pliktetiken i och med att abort är lagligt i Sverige så då är det snarare en tolkningsfråga över hur man personligen ser på abort.

Konsekvensetik- Behålla eller inte?

Mitt etiska exempel handlar om en tjej på 18år som blir gravid med en kille som är missbrukare. Hon har inte tagit studenten än och har det dåligt ekonomiskt, hon står mellan att behålla barnet eller göra abort. (Länk till exemplet)

För att kunna diskutera mitt exempel måste jag först och främst redogöra för vad konsekvensetik är. Konsekvensetik är en etisk teori som menar att en handling går att tolka som rätt eller fel om man utgår från konsekvenserna som medföljer handlingen. De hävdar att effekterna eller konsekvenserna är avgörande för vad som anses vara rätt, det vill säga om konsekvenserna till min handling är positiva är handlingen rätt och vice versa, alltså om konsekvenserna till min handling är däremot negativa så är min handling fel.

Givetvis kan man ha olika uppfattningar om positiva och negativa konsekvenser så därför finns det olika typer av konsekvensetik.En sorts konsekvensetik är etisk egoism vilket innebär att människan ska agera på så sätt att man maximerar sin egen lycka/njutning men att det ska användas med visdom för att inte trampa på andra.En annan typ av konsekvensetik är utilitarismen som menar tvärtemot etisk egoism att man ska handla på så sätt att man ökar det goda hos så många som möjligt utan att tänka på hur den enskilda individen gynnas. Enligt utilitarismen är en handling god om den leder till mer lycka än olycka för så många som möjligt, alla räknas lika så att säga.  På samma sätt finns det flera typer av utilitarism: preferensutilitarism, regelutilitarism och hedonistisk utilitarism.

Preferensutilitarismen handlar om att individens enskilda önskningar uppfylls, här tar man inte hänsyn till vilken lycka handlingen leder till utan snarare vilka önskningar individen har (individen blir oftast lycklig när önskningar uppfylls). Regelutilitarismen handlar däremot att man ska följa allmäna regler som till exempel aldrig ljuga och menade att det finns bättre och sämre njutningar. Å andra sidan menar hedonistisk utilitarismen om att  man ska handla så att världen får största möjliga lust över lidande.

I mitt etiska exempel glömde jag nämna att tjejen kommer ifrån en väldigt religiös familj och även hon är religiös, alltså går det mot hennes religion att göra abort. Killen är också religiös men han ser abort på ett annat sett medan tjejen anser att det är mord.

Låt oss börja med att titta på konsekvenserna. 

Behålla barnet
+ Konsekvenser

– Tjejen går inte emot sin religion och behöver inte leva med att ha ”mördat” sitt barn.

-Enligt hennes spekulationer kommer deras förhållande att fortsätta om de behåller barnet för att de har något att hålla fast vid.

-Killen kanske slutar med droger och börjar ta ansvar.

-De får bidrag från försäkringskassan för att kunna försörja barnet.

– Konsekvenser

-Tjejen kommer inte kunna ta studenten och kommer att svika sin familj.

-Hon kommer att förlora sitt jobb.

-Måste berätta för sin familj och killens familj.

-Tjejen måste vara tillsammans med killen eller i alla fall ha kontakt med honom om de har ett barn tillsammans.

-Bådas ”tonårsliv” tar slut, mest tjejens.

-Hon riskerar att uppfostra och försörja barnet själv om killen sticker.


Göra abort

+ Konsekvenser

-Tjejen kan ta studenten.

-Båda kan fortsätta med sina ”tonårsliv”.

-De behöver inte berätta för sina familjer.

-Tjejen kan lämna killen och behöver inte oroa sig för om barnet växer upp utan pappa.

-Hon kan behålla sitt jobb.

-Hon kan flytta utomlands och plugga.

– Konsekvenser

-Tjejen måste leva med att hon har begått en dödssynd inom religionen, att hon har dödat sitt barn.. Depression?

-Deras förhållande kommer att ta slut.

-Killen fortsätter med droger.

-Tjejen kanske blir deprimerad och kan inte ta tag i studierna och tar inte studenten ändå.


Vi kan konstatera att om tjejen bestämmer sig för att behålla barnet kommer hon att vara tvungen att hoppa av gymnasiet och detta kommer i sin tur leda till att hon inte kan plugga vidare direkt. Även om de skulle fortsätta med relationen skulle konsekvensera vara ett turbulent förhållande som enbart består av tjafs. Med tanke på att killen håller på med droger kan vi inte säga att han har en klar framtid utan han måste ta itu med sitt missbruk och söka professionell hjälp först innan han kan uppfostra ett annat liv. Tjejen är som tidigarenämnt väldigt religiös och ser därför abort som mord, likaså hennes familj. Om vi ska utgå från preferensutilitarismen är det tjejens önskningar som står på spel. Om hon behåller barnet är hennes framtidsplaner över eller måste åtminstone skjutas upp med tanke på att ett barn innebär heltidsarbete under de första åren, dvs. barnet går först. Om tjejen väljer att abortera uppfylls inte endast hennes önskningar (framtidsplaner i det här fallet) utan även killens. Han vill ju inte bli pappa utan vill fortsätta sitt tonårsliv med dåligt umgänge och droger så hon uppfyller inte endast sina önskningar utan även hans. Hennes familj får inte reda på något så varken de eller killens familj kan döma dem utan det är något som de måste leva med. Tjejen kan gå i terapi för att bearbeta aborten och kan sedan forsätta med sina studier och uppnå sina framtidsmål samtidigt som killen kan ta itu med sina missbruksproblem och söka professionell hjälp utan att oroa sig om att han har ett barn som han måste försörja. Konsekvenserna i lång sikt är därför positiva då tjejen kan bli professionell och få en bättre ekonomi och killen blir i sin tur förhoppninsvis av med sitt drog missbruk.

Det skulle blivit annorlunda om ungdomarnas familj visste att de väntade barn, med tanke på att båda familjerna är religiösa skulle de inte tillåta att tjejen gjorde abort utan familjerna skulle stötta henne och killen men det skulle kunna leda  till att tjejen alltid ångrar att hon inte pluggade vidare eller tog studenten när hon väl kunde men hon skulle samtidigt inte behöva leva med att hon dödade sitt barn. Om vi ska utgå från utilitarismen skulle paret vara tvungna att välja största möjliga lycka, det vill säga: det spelar ingen roll vad de båda har för planer eller om de blir lyckliga av att ha ett barn utan det är största möjliga lycka dvs. familjernas önskemål som räknas.

 

 

Behålla eller inte?

En tjej som precis har fyllt 18 år har haft ett 4 års förhållande med en äldre kille. Hon går andra året på gymnasiet och har precis fått jobb för att jobba helger. Varken tjejen eller hennes familj har bra ekonomi, så hon satsar på sina studier, hon vill plugga i universitetet efter gymnasiet och har planer på att kanske plugga utomlands. Tjejen blir gravid och vet inte om hon ska behålla barnet eller göra abort, hennes pojkvän är säker på att han inte vill bli pappa just nu för att han inte känner sig redo. Han har tagit studenten för ett år sen och pluggar inte utan har tagit uppehåll och har ett deltidsjobb i hemtjänst. Pojkvännen håller på med droger och slösar därmed nästan hela sin lön på det, han behandlar sin tjej dåligt och umgås med kriminella vilket har lett till att deras förhållande brister och på väg att ta slut, enligt tjejen kommer de att göra slut om hon väljer att göra abort för att hon förtjänar bättre.

Ska hon behålla barnet eller inte?

Lojalitet?

En av dina bästa vänner litar på dig och berättar sin allra största hemlighet.
Hon har varit gift med en man som även är din kompis i över 10 år och har 3 barn tillsammans. Din vän berättar gråtandes att hon har varit otrogen i över 1 år och att hennes man misstänker något men hon vill inte förlora honom dels för barnen men också för att hon älskar honom. Hon ber dig att prata med honom och försäkra att han absolut inte har något att oroa sig för då hon aldrig skulle vara otrogen. Du tycker inte att detta är okej och funderar på att berätta sanningen när du plötsligt får ett samtal av din vän och hon säger att hon är gravid och att nu är det ännu viktigare att hennes man inte får reda på det då hon är osäker på vem som kan vara fadern till barnet. Hon skulle inte klara av att ha ett barn som ensamstående och mannen hon har varit otrogen med skulle aldrig göra sig ansvarig. Dock lovar hon dig att hon inte ska vara otrogen mer.

Ska du vara ärlig och berätta, även om detta innebär att splittra en familj?  Är det okej att riskera att ett barn växer upp utan en pappa? Handlar det om lojalitet? Och i så fall: vem förtjänar din lojalitet?