Månadsarkiv: mars 2015

Jämförelse konsekvensetik/pliktetik

Det kan vara svårt att besluta om pliktetik eller konsekvensetik alltid är den bästa etiken att följa. Det handlar mycket om vilket situation som etiken ska appliceras på.  Konsekvensetik och pliktetik skiljer sig åt ganska mycket. En konsekvensetiker menar att om en handling är ond eller god bestäms av konsekvenserna medan pliktetiken handla om vilka plikter du har och i vilka situationer som dessa bör följas. Det gör att en handling blir god enligt konsekvensetikern när man har tagit hänsyn till vilken följd (konsekvens) en handling man gör ger. För en pliktetiker blir det snarare så att en handling är god om och endast om den plikten går att höja upp till allmän lag samt gälla alla.

I det samhälle som vi lever i råder det till största del pliktetik. Vi förväntas hålla oss till lagarna som finns stiftade, och detta utan att ifrågasätta allt för mycket. För någon vecka sedan pratade en man i Åkersberga med en tiggare [1]. När en grupp nazister såg detta gick de attack mot mannen. En förbipasserande (vittne) såg vad som hände och valde att gå emellan då han var rädd att mannen skulle dö av sparkarna han utsattes förliggandes på marken. I en intervju med Sveriges Radio utfrågades han om varför han frångått pliktetiken som i detta fall säger att han skulle ha varit passiv och istället ringt polisen. Mannen svarade då att han gjorde en konsvekvensanalys och konstaterade snabbt att han behövde gå emellan för att rädda mannen. I detta fall kan vi konstatera att mannen som attackerats av nynazister överlevde tack vare den räddande mannens ingripande och hans konsekvensetiska agerande.

I detta fall tycker jag att argumenten för att handla konsekvensetisk överväger eftersom offret annars riskerar att dö. Ytterligare ett argument för att handla konsekvensetiskt är att om jag utsätts för en hotfull situation exempelvis vid tunnelbanan så ska de som uppfattar situationen ingripa för att hjälpa mig. Ännu ett argument för att handla konsekvensetiskt är att det skickar signaler i samhället att vi behöver stå upp emot våldet och hjälpa varandra. Motargumentet mot mitt tidigare resonemang är risken att vissa tar till övervåld på grund av att de till exempel missuppfattar situationen. Ett annat motargument är att vissa i ett sådant läge kan göra en felaktig bedömning på grund av till exempel tidigare erfarenheter eller att de kanske är påverkar av alkohol/droger.

Ofta rapporteras om människor som vid inbrottsituationer försvarar sig med basebollträ och liknande föremål. Deras konsekvensanalys är att situationen är så hotande att de, för att rädda sig själva och sin egendom, måste försvara sig. De handlar alltså konsekvensetiskt. Om det inte går att bevisa att försvaret varit i nödvärn (konsekvensetiskt) så döms ofta dessa personer, samtidigt som inbrottstjuven kan gå fri. I domstolen används pliktetiken som säger att vi inte har rätt/får slåss med exempelvis basebollträ.  Ett argument för att handla konsekvensetiks i det här fallet är att vi måste ha rätt att känns oss trygga i vårat eget hem. Ett annat argument är att det måste vara den som inkräktar på ens territorium som är den som begår ett misstag/brott. Motargumentet mot detta resonemang är att alla kan hävda att de försvarar sig i nödvärn. Ytterligare ett motargument mot rätten att försvara sig kan leda till att alla börjar rusta sig med vapen eller basebollträ och vi får en situation som liknar den som finns i USA.

En diskussion som pågått under vintern i tidningen Ny Teknik är vilka hastighetsbegränsningar vi bör ha i Sverige. Pliktetikerna hävdar att vi bör hålla oss till de hastigheter som Trafikverket har bestämt. Konsekvensetikerna hävdar att var och en bör göra en konsekvensbedömning baserad på förarens skick, bilens skick, vägens skick och väderförhållanden. Det innebär att om vi känner oss trötta, bilen har dåliga bromsar och det till exempel snöar kraftigt så bör vi köra mycket långsammare än vad som kanske anges på trafikmärket. Är både vi och bilen däremot i toppskick, vägen helt torr och strålande sol så säger konsekvensetikerna att vi ska kunna frånse hastighetsbegränsningarna som finns och vi ska få fatta egna beslut.   De som använder de konsekvensetiska argumenten hävdar att det skulle bli färre olyckor i trafiken om alla använde sunt förnuft. De hävdar vidare att många kör 110 km/h på en motorväg, utan att ifrågasätta det som står på skyltarna, trots att förhållanden kanske är de sämsta tänkbara vilket lätt leder till olyckor. Pliktetiskt så är vi skyldiga att följa de trafikregler som gäller. En stor fara med att inte göra det är exempelvis vid skolor där vägarna kan vara i toppskick. Konsekvensanalysen kan där säga att alla förutsättningar finns för att köra fort men man glömmer bort att det kan komma ett barn springande. Bromssträckan är betydligt längre om man kör 150 km/h än 110km/h. Om det kommer en älg upp på vägen är således sannolikheten att överleva mycket större om man hållit sig till de hastighetsbegränsningar som finns utmarkerade idag jämfört med om man har gjort en egen konsekvensanalys. I det här fallet anser jag att vi måste förhålla oss till de pliktetiska regler som råder för att hålla antalet bilolyckor på en så låg nivå som möjligt.

På kort sikt och inför vår svenska domstol så är pliktetik alltid rätt. De som blir vad man kallar ”vardagshjältar” har inte bara gjort sin plikt utan har gjort en egen bedömning av vad konsekvenserna blir om de inte ingriper. Ofta offra dessa människor sig mer än vad plikten kräver, och det är även dessa människor som ibland räddar liv. Konsekvensetik är rätt så länge man inte utsätter sig själv eller någon annan för allt för stor fara i förhållande till situationen. Ett exempel skulle kunna vara om man ser någon som håller på att drunkna, pliktetiskt ska man ringa sos men konsekvensetiskt hinner jag konstatera att personen hinner drunkna innan ambulansen är på plats. Konsekvensetik är även okej så länge man håller sig till det som är lagligt. Jag tycker att i de flesta fall är det mest rätt att handla som konsekvensetiker, där jag upplever att jag både gör min plikt och i många fall lite till för att undvika negativa konsekvenser. När är det då inte rätt att handla som konsekvensetiker? Jo, som sagt när man utsätter sig själv eller någon annan i fara, t.ex. i självförsvar då man kanske tar till mer våld än vad situationen kräver och den andra parten kommer till skada.

[1] http://www.metro.se/nyheter/nazister-misshandlade-aldre-man-gick-till-attack-utanfor-galleria/EVHoch!SWfHTfhnwLQsQ/

Konsekvensetik | Dödsstraff

Ett land står inför en folkomröstning angående om dödsstraff ska bli lagligt eller fortsätta vara olagligt.

Konsekvensetik är en etisk teori som menar att enbart konsekvensen av handlingen avgör om handlandet i etisk mening är rätt eller fel. Utilitarism är en teori inom konsekvensetiken, vilken bl.a. grundades av Bentham (1748-1832) och utvecklades av J. S. Mill (1806-1873), som argumenterar för att det rätta handlandet är de som leder till största möjliga lycka. Ett handlande som resulterar i mer olycka än lycka skulle därför, enligt en utilitarist, bedömmas vara en oetisk handling. Begreppen lycka och olycka är dock något som utilitarister definierar olika (vilket gör det svårt att avgöra vad den egentliga definitionen är), men som främst syftar till det rätta eller det goda och det onda eller felaktiga. De handlingar som är rätt är de som resulterar i lycka/njutning medan de felaktiga handlingarna är det som resulterar i olycka/smärta.

Filosofen och juristen Jeremy Bentham är, som jag tidigare nämnt, en av grundarna till den utilitaristiska läran som han även hade som utgångspunkt i sina politiska strävanden. Bentham förespråkade jämlika rättigheter för de både könen och mer humana lagstiftningar som att; avskaffa dödsstraffet och barnaga samt att avkriminalisera homosexualitet. Dessa förslag skulle enligt utilitaristen Bentham ge mer lycka än olycka och därför vara ”det rätta handlandet”. Enligt Bentham är innebörden av lycka och njutning likvärdiga då han menar att det väsentliga i dessa begrepp (lycka/njutning) är hur pass stark känslan är, hur länge den varar samt hur den påverkar andra njutningar. Det betyder att en lögn kan vara moralisk att handla med i en situation om den uppnår mer lycka än vad sanningen skulle.  Denna typ av utilitarism kallas handlingsutilitarism, vilket utgår från Benthams tanke som menar att det moraliska värdet i en handling skall avgöras i situationen där den kommer att utföras.

Benthams handlingsutilitarism har mött kritik av bl.a. pliktetiker som menar att hans lära uppmuntrar till onda handlingar (för att få bästa möjliga konsekvens). Om jag utgår från exemplet där lögnen ger mest möjlig lycka i en viss situation och därför blir moralisk korrekt enligt Bentham, är det för pliktetiker en felaktig handling eftersom pliktetiken menar att det finns moraliska lagar som avgör rätt och fel. För religiösa pliktetiker inom t.ex. de Abrahametiska religionerna är lögnen en felaktig handling (ond/synd mm) som även för en stor andel icke troende pliktetiker även bedöms vara fel oavsett situation eller andra aktorer.

Utilitaristen John Stuart Mill, som även han var aktiv inom politik (ekonomi) och filosofi, argumenterade för Regelutilitarism som förespråkar en utilitarism där man följer regler om den ger bästa möjliga konsekvenser. Tillskillnad från handlingsutilitarismen menar regelutilitarismen att njutningar visst kan ha olika värden och att dessa kan värderas av erfarna personer (maxim) som har upplevt de olika njutningarna och som sedan kan avgöra vilket av dem som gett bäst effekt.

Den hedonistiska utilitarismen menar att den rätta handlingen är den som ger bästa möjliga effekt (i form av lycka/njutning) för alla som blir berörda av handlingen. Målet med den hedonistiska utilitarismen är att kunna handla på så sätt att dem som berörs av handlingen uppnår så stor inre lyckliga som möjligt. Inom den hedonistiska läran räknas inte enbart människans lycka utan även djur, foster eller andra liv som är kapabla att bli berörda av handlingen på så sätt att dem upplever lycka/njutning eller olycka/smärta. Därmed är den hedonistiska utilitarismen, tillskillnad från tidigare nämnda grenar inom utilitarismen, mer långsökt i sin konsekvensetiska moral då den strävar efter att maximera så mycket lycka som möjligt för alla som kan uppleva den, utan några som helst begränsningar eller värderingar av lyckan. Den hedonistisk-utilitaristiska lyckan räknas ut i ”enheten” hedon där en hedon motsvarar en andel lycka av en total möjlig.

Om dödsstraff inskaffas i landet kommer den totala lyckan att öka på följande vis:

 • Dem som röstade för dödstraffet kommer bli lyckliga av omröstningsresultatet.
 • Samhället i stort, men kanske främst; anhöriga till den utsatta/offret kan känna en viss frid genom den ”rättvisa domen”.
 • Nära anhöriga slipper uppleva eventuell hämnd/frustrations känsla då samhället ”hämnats” åt en.
 • Invånarna upplever att rättsystemet upprätthålls på ett hårdare sätt och tror att det verkar avskräckande för framtida brott av liknande form.

Om dödsstraff fortsätter att vara olagligt i landet kommer lyckan att öka på följande vis:

 • De som röstade nej till instiftandet av dödsstraffet blir lyckliga.
 • Människorna i landet blir lyckliga för att dem fortsätter leva i ett, enligt de mänskliga rättigheterna, humant land. (Vilket även på lång sikt räddar landet från kritik)
 • Gärningsmän/gärningsmannen kommer att slippa dö, vilket jag antar gör honom lycklig.
 • Gärningsmannens anhöriga slipper uppleva olycka vilket leder till lycka.
 • Ingen kommer kunna dömas till döden oskyldigt och ingen behöver uppleva olycka av att ha tagit någon oskyldigs liv. (Vilket har hänt)
 • Landet slipper handla dubbelmoraliskt.(”Att döda är olagligt, men den som dödar ska vi döda”= dubbelmoral)

När en utilitarist ska dra en slutsats och avgöra vilken handling som verkar ge bästa möjliga resultat förligger det en risk att hamna i samma situation som jag finner mig i nu. Det är omöjligt att veta vad som sker på förhand vilket endast möjliggör att jag kan dra hypotetiska slutsatser. När jag ser över de möjliga konsekvenserna av handlandet (att införa dödstraff) verkar det som att det bästa resultatet av omrötningen, enligt utilitarismen, vore om dödstraffet fortsätter att vara olagligt. Detta eftersom jag hittar fler lyckliga konsekvenser om det fortsätter vara olagligt än om det blir ett möjligt straff.

Ta ställning: Plikt- eller konsekvens?

Jag anser att konsekvensetiken är en mer rimlig och klok etik att handla utefter, även om den kan vara klurig. Rimlig på så sätt att jag anser att det inte går att avgöra om någonting är rätt eller fel baserat på endast handlarens moraliska avsikter som pliktetik gör, då dessa kan vara helt uppåt väggarna. Klok på så sätt att jag tycker det är viktigt att kunna se saker ur andra människors perspektiv och ta hänsyn till andra människors känslor och hur de drabbas.

Vad händer om man som pliktetiker lyder plikter som resulterar i katastrofer? Förvisso utgår Kant från att alla människor tänker förnuftigt och på så sätt handlar rätt, men isåfall måste Kant också utgå ifrån att alla människor har samma förutsättningar? Att alla har växt upp i en miljö som lär de tänka förnuftigt, som lär de skillnaden på rätt och fel och som lär de hur man ska handla på så sätt att det kan upphöjas till allmän lag. Men vem bestämmer vad som är förnuftigt? Skulle man fråga mig som 18 årig svensk tjej och en konservativ sexist i Indien hur en tjej bör klä sig, lär man få olika svar där jag tycker mitt liberala svar är förnuftigt och han att sitt svar är förnuftigt. Tar Kant hänsyn till detta? Tycker han att alla ska resonera efter vad han själv anser förnuftigt? Och isåfall, ska det då vara en plikt för tjejer att klä sig som de vill, eller måste de anpassa sig efter regler och andras åsikter? Ska man då gå till Kant och få svar? Han som dog för 200 år sedan? Samhället har förändrats något enormt sedan dess och skulle Kant levt idag med den moral han förmodligen hade på 1700-talet lär han inte vara så populär. Han har dock inte uttryckt sig på så sätt att han menar att det är just hans moral som folk bör följa, men hur kan han ha totalignorerat faktumet att folk inte resonerar likadant och inte har genomgått samma upplevelser?

Konsekvensetiken å andra sidan utgår knappast ifrån att alla har samma förutsättningar då man tar hänsyn till alla påföljder.

En sak som pliktetik och konsekvensetik har gemensamt är att båda etikerna värdesätter plikter kontra konsekvenser. Däremot är det främsta som skiljer pliktetiken från konsekvensetiken att en konsekvensetiker skulle behöva veta en handling och konsekvenserna, ur perspektivet hos alla som drabbas till det bättre eller sämre, för att kunna bestämma vad som är etiskt rätt eller fel. En pliktetiker behöver endast se det ur handlarens perspektiv och förstå att han eller hon handlade utefter sin plikt. Immanuel Kant använde sig av det kategoriska imperativet för att informera folk om hur de skulle handla. Han menar på att man alltid ska handla efter etiska regler omm man kan tänka sig att handla så i alla situationer, en plikt som bör följas oavsett situationer och konsekvenser. Där tycker jag den huvudsakliga problematiken i pliktetik ligger. Hur kan en handling vara rätt i alla situationer?

Man säger att det är fel att tillexempel ljuga och döda Ska man då, enligt pliktetiken, aldrig få dra en vit lögn? Som polis, aldrig få skjuta en brottsling i självförsvar (äta eller ätas-situation)? Inte enligt Kants ideologi, eftersom man ska ”handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”. Detta skulle betyda att om man fick chansen att resa tillbaka i tiden till 1938, mörda Hitler och på så sätt skulle förhindra förintelsen så skulle detta inte vara okej då det bryter mot plikten att man inte får döda. Vilket målar upp en bild på varför jag anser hela konceptet runt att man ska agera på samma sätt oberoende av situation är otroligt opraktisk. Konsekvensetiken däremot skulle tänka på konsekvenser för och mot att utföra mordet på Hitler pre-WWII, vilket ligger till grund för att jag föredrar konsekvensetiken.

För: Man räddar livet på 13 miljoner människor (enligt SO-rummet är det antalet som dog under förintelsen, 6 miljoner judar och 7 miljoner övriga)
För: Dessa människors närstående
För: Folk som fortfarande ser upp till Hitler, håller nazismen vid liv.
För: En mängd länder slipper kriga mot Tyskland.

Mot: En man dör
Mot: Mannens nära lär bli ledsna
Mot: Världen skulle vara mer överbefolkad än det redan är (faktiskt argument jag sett hos som tycker förintelsen var nödvändig)

Även om motargumenten skulle vara flera så skulle mordet på Hitler ändå vinna då argumenten för det skulle vägra tyngre. Sedan skulle man kunna dela upp dessa 13 miljoner i varsitt argument för att det skulle vara bättre om Hitler dog innan förintelsen och även varenda människa som drabbats negativt av förintelsen, inklusive de judar som fortfarande känner sig förtryckta. Men detta handlar inte om förintelsen och om Hitler skulle mördats utan som sagt att konsekvensetiken tar känslor, människovärde och önskningar i åtanke vilket pliktetiken inte gör. Som sagt var finner jag brister hos konsekvensetiken också. Genom att ta hänsyn till varenda påföljd, skulle man isåfall kunna tänka: ”Jo men risken finns att en av de som dog hade som mål i livet att skapa en bomb för att sedan spränga hela Europa med och då skulle hela 743 miljoner dött!! Hitler förhindrade detta och endast 13 miljoner dog”? Det är det jag menar med att det är omöjligt att kunna ta hänsyn till alla konsekvenser, eftersom man inte är medvetna om de och de är omöjliga att ta reda på utan att utföra handlingarna.

Eftersom filosofin menar på att man håller sig till en skola och gör sina beslut utifrån antingen konsekvensetik, pliktetik, sinneslagsetik (som vi inte har pratat om men som menar att en handling är god så länge avsikterna var goda) osv. Därför skulle jag aldrig kunna leva som pliktetiker, även om jag säkert både har gjort och kommer att handla så som en pliktetiker skulle göra. Konsekvensetiken kommer inte alltid dela syn med mig om vad som är rätt och fel i ett etiskt dilemma, men det finns där ändå en resonerande skola där handlingar och ageranden avgörs vara moraliskt korrekta om de positiva konsekvenserna vinner över de negativa. Hur kan man då veta vad alla konsekvenserna blir utifrån ett agerande? Det är nästintill omöjligt. Konsekvensetiken menar på att man ska ta alla konsekvenser i åtanke men man måste begränsa sig  då det inte är rimligt att man i förhand kan med säkerhet veta vad konsekvenserna till en handling blir.

Avslutningsvis, anser jag pliktetiken är helt opraktisk men fungerar i teorin om man skulle utgå ifrån att alla människor har samma förutsättningar och kan tänka förnuftigt. Pliktetiken har en god grundtanke på så sätt att genom sunt förnuft ska kunna handla utifrån de plikter och maximer som skulle kunna upphöjas till allmän lag, alltså att alla alltid handlar efter denna lag oavsett situation – vilket låter bra i mina öron tills man ställer sig frågan: Vem anser vad som är förnuftigt? Vem bestämmer vilka plikter som ska följas? Utöver det, krävs det att man kan handla på ett visst sätt oberoende av situation vilket känns omänskligt. Konsekvensetik är klurigt på så sätt att det är omöjligt att lista ut alla konsekvenser som kommer följa en viss handling och därför gör det svårt att veta vad som är rätt och fel. Tar man dock de garanterade konsekvenser och agerar utifrån de, lär man uppnå största möjliga lycka. I de val jag gör i livet vill jag påstå att jag räknar in vilka konsekvenser mina handlingar får och även vilka konsekvenser som väger tyngst, som konsekvensetiken gör. Det är mycket fokuserat på situationen i fråga, personerna i fråga och handlingen i fråga – vilket jag anser gör ens agerande utifrån konsekvensetiken mer rättvis och logisk.

Uppgift 4

Innan man kan ta ställning för de olika etikerna, är det relevant att veta vad som skiljer dem åt.

Konsekvensetik och pliktetik skiljer sig åt ganska mycket. En konsekvensetiker menar att om en handling är ond eller god bestäms av konsekvenserna av handlingen medan pliktetiken menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt.  Det gör att en handling blir god enligt den ena eftersom att man har varit objektiv och valt ut den handling med bäst konsekvenser medan det för den andra snarare blir att man har valt den moraliska plikt som hen alltid skulle kunna agera efter.

Den största skolan inom konsekvensetik är Utilitarismen. Utilitarister menar på att en handling är god, om och endast om den maximerar den sammanlagda mängden av det goda. Alltså, menar Utilitarister, att det bästa handlingssättet är det som medför mest av det goda. Två av förgreningarna är Prefensutilitarism och Hedoniskt utilitarism. Prefensutilitarister menar att det handlar om att maximera antalet tillfredsställa önskningar. Desto fler önskeuppfyllelse, desto bättre. Hedoniskt utilitarism fokuserar istället på att lyckan i livet ska maximeras så mycket som möjligt. De vill alltså båda maximera ett intrisikalt värde. Men de skiljer sig åt genom att de har olika uppfattningar om vad ett intrisikalt värde är. Den ena fokuserar på antalet uppnådda önskningar medan den andra struntar i antalet och fokuserar på mängden lycka istället. Dock strävar båda skolor mot att uppnå ett sådant gott resultat som möjligt. En pliktetiker skulle misstycka hos båda dessa förgreningar av utilitarismen, speciellt om man följer Kants syn på pliktetiken. Han menar att utiliteralismen är omoralisk då man inte kan basera en handling på t.ex. lycka eller goda effekter.

Dock anser jag att det finns skolor inom utilitarismen som påminner om pliktetiken. John Stuart Mill, som var regelutilitarist, menade att man bör följa regler som vanligtvis leder till störst lycka. Här finns tecken på pliktetik, att man ska följa regler. Samtidigt finns det utilitaristiska drag i och med att målet är att uppnå största lycka. Här skulle en plitetiker och en konsekvensetiker komma i konflikt med varandra då den ena skulle mena att hen agerade utifrån plikter, t.ex. att inte ljuga, medan utilitaristen skulle säga att hen endast agerade så för att uppnå bäst effekt.

Överlag anser jag att pliktetiken tenderar att blint beskylla effektetikerna för att uppmuntra omoraliska/onda handlingar, de själva kanske inte har koll på vad som är gott och ont. Det borde vara precis lika ont att döda någon för att nå en god effekt som att inte döda någon och därmed skapa förödande konsekvenser om hen man inte dödar, själv är en mördare, eftersom att ett liv är ett liv. Dessutom kan pliktetiken närma sig effektetiken, på samma sätt regelutilitarismen närmar sig pliktetiken. Om man t.ex. ser till Kants villkorliga imperativ, d.v.s. när man följer vissa plikter för att uppnå ett mål som att inte missa bussen, ser man likheter mellan den och regelutilitarismen. Båda skolor vill uppnå ett mål genom att följa regler. Dock skiljer de sig åt eftersom att regelutilitarister vill uppnå största lycka. Men kan inte lycka vara att inte missa bussen? Alltså skiljer de sig åt, samtidigt inte, beroende på vad man definierar som lycka.

Jag anser att konsekvensetik är bättre än pliktetik eftersom att, som jag skrev i stycket ovan, är det motsägelsefullt att säga att förnuftet kommer komma fram till att ett offer mot 100 räddade är sämre än noll offer och 100 döda. Vad är då egentligen gott hos pliktetiker? Skolan fungerar alltså inte i praktiken, d.v.s. i varje situation, utan den fungerar fint som en teori på pappret. Dessutom är det naivt att anse att varje människa är förnuftig till att följa rätt plikter. Hur skulle Kant förklara att det, under hans tid, fanns mördare, våldtäktsmän och tjuvar? Brottslingarna kan knappast ha varit förnuftiga i valet av handlingar. Samtidigt är det förståeligt att det finns kritik mot effektetiken som ifrågasätter om vi människor är smarta och objektiva nog att avgöra vilka konsekvenser handlingen kommer ha. Dock anser jag att det är lättare för en individ att tänka på sina konsekvenser än att ha kravet på att hen ska vara förnuftig nog att följa rätt plikter eftersom att förnuft är något en individ måste ha medan kunskap om konsekvenser av handlande är något man lär sig med tiden och som styrs av samhällets normer. T.ex. Om jag funderar över att spotta ut tuggummit på marken, då vet jag normer som säger att man inte borde göra så för att värna om miljön och på så sätt vet jag hur jag ska handla, medan en pliktetiker måste ha en inneboende förnuftighet.

Något jag kom att tänka på när jag läste om Kant var att hans fokus på förnuftet har uteslutit djuren. Det kategoriska imperativet menar t.ex. att man inte får använda en människa till ett ändamål:

Kant menar att människor inte får användas som medel.

Människor är inte djur.

= Enligt Kant får djur användas som medel.

Är det alltså okej att döda ett djur om det biter en? Samtidigt skulle det komma i konflikt med plikten att inte plåga djur. När fokus hamnar på förnuftet, anser jag att det skapas en känsla av överlägsenhet hos människorna och det kan knappast vara gott. Eller? Det är en moralisk plikt att inte se sig som bättre än andra men det man ser är att “andra” är människor och inte djur. Detta är något Herdonisk utilitarism kontrar. Dessa utilitarister menar att djur och människor är jämlika då man inte blir mer värdefull om man kan tänka, reflektera och annat vi människor kan. Alltså ger utilitarismen en större helhetsbild hur en människa bör agera och relationen mellan människa och djur.

Dock anser jag att “lycka” som är ett viktigt begrepp för utilitarister, speciellt för herdonisk utilitarism, är ett väldigt vagt ord, det är svårt att veta vad lycka är. Lycka kan t.ex. vara pengar, är det då okej att råna en bank för att uppnå just lycka? Pliktetiken är tydligare eftersom man har ett antal meningar att följa från det kategoriska imperativet som gör det enklare att avgöra handlingen än hos konsekvensetiken. Dock menar effektetiken att man ska vara objektiv i hur man ser på lycka och därför kan lycka inte vara personligt.

Sammanfattningsvis anser jag att konsekvensetiken är bättre än pliktetik då den är mer praktisk att använda i vardagen p.g.a. att den anpassas efter situation. Dessutom ger den en helhetsbild över relationen mellan människor och djur. Kant nämner endast människan men inget om djuren. Dock är pliktetiken tydligare med hur man väljer rätt plikt till skillnad från effektetiken som använder vaga ord som “lycka”.

Pliktetik

I mitt etiska exempel var en person till ett litet barn tvungen att välja mellan att riskera sitt eget och sitt barns liv för att försöka rädda en liten flicka i fara mot att sätta sitt barn och en själv i säkerhet först, innan hen kommer till den lilla flickans undsättning. Men med detta riskerar hen att flickan dör.

Pliktetik, eller regeletik som det också kallas, är helt i motsats från konsekvensetiken. Denna etiska teori styrs av principer och regler och inte konsekvenserna. Här avgörs om en handling är rätt eller fel beroende på om den regeln man handlar efter kan upprättas till allmän lag. Konsekvenserna är alltså oviktiga, det är principen som styr. Pliktetikens ursprung finns i den gyllene regeln som uttrycks lite olika beroende på vilken religion man ser från. Men principen är den samma överallt; man ska behandla en annan som man själv vill bli behandlad. Med detta innbär det i pliktetiken att man inte ska begära något av andra som man inte kan begära av sig själv. Rent praktiskt så betyder det här att varje handling man gör ska ha sin grund i en princip som man ska tycka är så bra och så rätt att alla människor ska kunna följa den, t ex att man aldrig ska döda en annan människa eller att det alltid är fel att slåss. Enligt pliktetiken ska du endast göra saker som du själv tycker ska gälla för alla, att det ska kunna bli en allmän lag. ”Handla alltid enligt ett motto du kan upphöja till allmän lag”. De regler som man som pliktetiker bestämmer sig för är viktigast gäller sedan i alla lägen, de är inte kompromissbara och måste alltid följas. Man ska alltid handla konsekvent – alltså aldrig bryta mot de här reglerna eller göra undantag från dem.

Om man utgår från mitt etiska exempel så skulle en pliketiker troligtvis ha försökt räddat flickan. Då de flesta har som grundregel att hjälpa de människor i nöd så skulle därför personen i fråga därför ha försökt rädda flickan först. Men det beror ju också på vad man prioriterar högst i livet. Om man har sitt eget liv som prio ett hade en pliktetiker kanske inte räddat flickan först, utan satt sig själv och sitt egna barn i säkerhet först.  Inom denna etik pratar man om att man inte ska begära något av någon annan som man själv inte skulle göra, och vice versa att man ska göra det man kan begära av någon annan. Man kan då anta att personen i fråga som har ett eget barn skulle vilja att någon annan offrade sig för att rädda hens barn, och därför förväntas göra desamma för någon annans. Här är det viktigaste alltså handlingen, moralen, mer än konsekvenserna av handlingen.

Vad jag kan se som problem med att följa denna etik är att om man har två regler eller flera som man tycker är väldigt viktiga kan dessa krocka med varandra och skapa dilemman. Som i mitt exempel, där man blir tvungen att välja på civilkurage och garanterad säkerhet för sig själv och sitt barn. Principen är att man alltid ska rädda den som är i nöd värdesätter nog de flesta väldigt högt, men att riskera sin egen och sitt barns säkerhet för det resulterar i en moralkrock. Vad väljer man?

Pliktetik

Såhär tyder fallet: Du är gränsbevakare vid en hamn….

För att kunna veta hur en pliktetiker skulle agerat i detta fall måste vi veta vad pliktetik egentligen innebär. Pliktetiken skiljer sig helt från konsekvensetiken som vi tidigare skrivit om, inom konsekvensetiken syftar man på kon vad konsekvenserna blir utifrån handlingarna. Inom pliktetiken handlar det om att man måste handla utifrån dina plikter, bortsett från vad konsekvenserna blir. Det viktigaste inom pliktetiken är att man följer sin plikt och utför sina handlingar utifrån den hela tiden.
Man menar att en handling endast är rätt om personen som handlar följer sin plikt in i minsta detalj, på så sätt måste varje person veta vad dennes plikt är.

En pliktetiker som ansåg att en handling är god om den utförs av plikter som utgår från förnuftet var Immanuel Kant (1724-1804). Han menade att handlingen måste ha gjorts med en så kallad ”pliktkänsla” där konsekvenser och känslor inte har någon mening alls eftersom det kan leda till att man begår onda handlingar istället.

Inom religioner är det vanligt att man har pliktetik där alla troende följer plikterna då de blivit lärda att leva utifrån det samt att de kanske tror att man blir dömd av Gud om man går emot religionens regler. Om man då exempelvis går emot dessa regler uppskattats det inte av andra i ens omgivning eller av sin religion, de kan mena att man syndar. Om vi tar kristendomen som exempel kan vi se att olika kristna kyrkosamfund bygger sin tro och etik på Bibeln. Men den etiska ställningstagande kan variera för att man tolkar Bibeln på olika sätt, till exempel accepterar inte den katolska kyrkan abort med förklaringen att man ska ställa sig på den svagastes sida, vilket då är fostrets. Det är därför katolska kyrkan är för fostrets rätt till liv. Då den Lutheranska kyrkan bestämt sig att stå på moderns sida.

Då pliktetiken säger att man alltid ska hjälpa någon i nöd, även om man kommer komma försent till ett möte eller vad som, så bör du som gränsbevakare ta initiativet att rädda dessa immigranter och inte tänka på konsekvenserna då även känslor inte har någon mening.

 

 

Pliktetik

Till att börja med så låter Pliktetik (i mina öron) som plikt alltså plikter vi har och gör! Till exempel att våran plikt vi har är att gå i skolan, jobba, plugga och uppfostra våra barn osv.. Vi alla har plikter men det är inte alltid så att vi följer dom!

I min undersökning så handlar det om en tjej som heter Filippa som älskar att festa och hennes kille Simon gillar inte att festa och han är ofta hemma och pluggar eller bara tar det lugnt. Filippa är otrogen mot sin kille Simon, med hans bror Oscar. Filippa har det problemet att hon inte vill berätta för sin kille för att inte såra hans känslor men hon vet att det kommer ändå komma fram på något sätt någon dag, hur ska hon göra? är det rätt eller fel att inte berätta för Simon och är det rätt eller fel att vara otrogen som hon var/är?

I vissa länder så är otrohet förbjudet och straffet man kan få är brutala.. Man blir hängd, nergrävd i marken och endast huvudet är över ytan och så blir man stenkastad tills man bryter nacken, man blir skjuten osv. Grejen är att otrohet är något sedan länge har varit en synd!

Som det står i texten i häftet (sid 23, stycke 1 och 2…) ”En religiös pliktetiker menar att det moraliska plikterna är givna av Gud, t.ex. Att vi ska tala sanning därför att Gud kräver detta av oss. Alltså i detta fall i min text borde hon handla ärligt och berätta vad som hänt för att kunna bli av med den bördan eller åtminstone till en början, sen får hon bearbeta sina handlingar men bara så att hon är ärlig och har berättat för Simon vad som hänt.

Nått som anses vara etisk rätt och fel kan förändras över tid och skiljer dig även åt mellan olika kulturer och livsåskådningar. Vissa värderingar återkomne i de flesta religioner och ideologier oavsett tid och rum (etik och moral, www.religionsfroknarna.se/?page_id=174 )

Är det Filippas plikt att vara trogen? Då borde hon berätta vad som hänt och sedan vänta på svar vad Simon har att säga!

Eller att tala sanning och vara ärlig för mig är våran plikt, att vi inte ska ljuga osv, i detta fall så är hon skyldig att förklara vad som hänt och varför!

Konsekvensetik- Rädda eller inte rädda ?

Mitt tidigare etiska problem: http://www.filosofi.itinspiration.nu/etik/radda-eller-inte/#respond . Kvinnan måste välja ifall hon ska rädda sin man som har varit otrogen mot henne hela tiden som de har varit gifta eller rädda sig själv och låta han dö.

För att kunna avgöra vem kvinnan ska rädda i detta fall måste vi gå djupare in på vad konsekvensetisk är. Konsekvensetik innebär att varje handling måste värderas utifrån vilka konsekvenser handlingarna får. Alltså alla konsekvenser om det är om två minuter eller om två år spelar ingen roll, utan alla konsekvenser som uppstår vid en handling ska värderas. Det är alltså konsekvensens effekt som avgör ifall det är rätt eller fel. Konsekvensetiken menar på att handlingen är rätt, om och endast ifall den maximerar det goda i handlingen. Med detta menas alltså att det är antalet/mängden goda eller onda handlingar som spelar roll det spelar alltså ingen roll vem som blir drabbad. Ifall en individ ska kunna ta ställning till ifall en handling är god eller så är det vissa saker som man måste känna till.

 •  Avgöra om konsekvenserna är goda eller onda.
 • Känna till alla konsekvenser som kommer att uppstå.
 • Slå samman konsekvenserna och se ifall det blir mest goda eller onda.

Man får alltid två handlingsalternativ när det gäller konsekvensetiken, antingen att avstå eller att genomföra en handling, det innebär att man kan handla hur man vill då dessa kommer få olika konsekvenser för varje gång du utför en handling.

För att kolla hur en konsekvens etiker skulle handla i detta fall ska jag utgå ifrån två olika alternativ. Att kvinnan låter sin man dö eller att hon räddar sig själv. Man måste tänka på vad de båda har för möjligheter. Enligt utilitarismen så är det rätta valet det som gynnar flest människor och inte bara för en individ. Hedonism innebär att man ska försöka göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Preferens utilitaristen menar på att det  man ska sträva efter individens önskningar och att de ska gå i uppfyllelse, det är individen som är i fokus. Jag kommer använda mig av preferensutilitarismen eftersom jag tycker det passar bäst till mitt etiska exempel.

Ifall hon väljer att rädda sig själv:

Fördelar:

 • Kvinnan är ung och har därmed många önskningar kvar.
 • Eftersom hon är ung kan hon utnyttja det och bli framgångsrik(Självklart kan man bli det när man är äldre också )
 • Hon blir av med en svin till man
 • Hon blir lycklig på egen hand

Nackdelar:

 • Hon blir krossad eftersom mannen hon älskar har dött.
 • Hon kan ha svårt att återhämta sig sen

Ifall hon väljer att rädda honom:

Fördelar:

 • Han är vi livet och kan bli lycklig utan henne också
 • Han kan fortsätta sin karriär
 • Han kan inte bli upptäckt att han har varit otrogen

Nackdelar.

 • Han bli ledsen och får ångest över att han har varit dålig mot henne.
 • Han kanske blir så ledsen att han aldrig kommer över henne och inte kan fortsätta med sitt liv.

Man kan se att det är fler goda skäl till att hon ska rädda sig själv än honom, för ifall hon väljer att rädda honom så kanske han inte kan fortsätta leva ett normalt liv eftersom han säkerligen kommer att ångra sig. och eftersom han inte har varit ärlig mot henne även ifall de lovade varandra det när de gifte sig så bryter han mot deras löfte också, det är även moraliskt fel att vara otrogen mot sin partner. Därför skulle hon tjäna på att låta honom dör och rädda sig själv oavsett hur hemskt det låter.

Pliktetik

I mitt etiska exempel så behöver en kvinna i 25 årsåldern som blivit våldtagen och gravid med sin våldtäktsman välja om hon ska behålla barnet eller göra abort.
Det blir en inre konflikt för kvinnan då hon inte vill att barnet ska växa upp utan sin pappa. Kvinnan vill heller inte bli påmind om att hon har blivit våldtagen vilket hon ständigt blir om hon föder barnet. Samtidigt har kvinnan alltid varit emot abort då hon anser det vara att beröva någon livet.
Pliktetik innebär att en handling är rätt omm den följer en plikt. Man ska handla efter den maxim som man kan tänka sig vara en allmänt låg handling. Med detta menas att personer måste veta vad en plikt är och vilka plikter man ska följa. En plikt för mig är en skyldighet man har, i detta fall en moralisk skyldighet. Filosofen Immanuel Kant menar att man ska följa det kategoriska imperativet.
Jag ska nu applicera pliktetik på mitt exempel och då måste jag fundera över vilka plikter som skulle kunna finnas. Exempelvis så skulle det kunna vara att man ser graviditet som något heligt och därför inte bör göra abort då det är en plikt att föda barnet eftersom man lyckats bli gravid. Men å andra sidan så har kvinnan blivit våldtagen och då uppstår det konflikt i samband med att kvinnan troligtvis är i ett extremt psykiskt dåligt skick då hon först och främst blir våldtagen men även att hon blir gravid. Hon bär på ett liv samtidigt som det här livet kommer att påminna henne om en våldtäkt som skulle kunna vara den mest traumatiska händelsen i kvinnans liv. På grund av denna psykiska påfrestelse så är risken stor att hon inte kommer att kunna ta hand om barnet på det sätt hon kanske hade gjort om hon hade blivit gravid med mannen i sitt liv. Barnet kan dessutom ta skada av att inte växa upp med sin pappa och dessutom veta att hans pappa är kriminell (vilket han inte nödvändigtvis vet men troligen så lär han få reda på det förr eller senare under sin uppväxt).
Det är svårt att veta vad kvinnans plikt i det här fallet men jag skulle säga att hon borde göra abort då jag ser mer problem än vad jag ser lycka i att föda barnet. Beroende på kvinnans psykiska hälsa.

Pliktetik-etiskt exempel

I mitt etiska exempel tvingas en granne välja mellan att anmäla mannen i grannhuset för att han slår sin gravida fru. Frun vill inte att grannen ska anmäla mannen då frun är rädd för att hon inte kommer att klara sig själv. Hur ska grannen göra för att hjälpa sina grannar? Läs exempel här

För att ta reda på hur personen i frågan ska handla efter pliktetik så måste jag först reda ut vad pliktetik faktiskt innebär.

Pliktetiker har olika moraliska regler att förhålla sig till skillnad från konsekvensetiker som avgör om en handling är god eller ond med hjälp oavsett om konsekvenserna är goda eller onda. Pliktetiken är en värdeteori som inte tar hänsyn till eventuella konsekvenser, den tar bara hänsyn till handlingen i sig. Pliktetiken förespråkar att det som är rätt rent moraliskt är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetiska teorier kan kännetecknas av listor över olika plikter som man menar att förnuftiga människor har. Dessa plikter kan exempelvis vara, att inte ljuga eller att inte döda.

Filosofen Immanuel Kant ansåg att moralens högsta princip var det kategoriska imperativet. I grund och botten, i dess grundformulering, handlar detta om att man bör handla endast efter, den så kallade maxim, genom vilken du emellertid kan konstatera att den är så pass berömvärd att handlingen kan bli till en allmän lag. Efter ordningen av allt det empiriska så finns endast lagbundenheten själv. Mot denna bakgrund följer den rent formella begäran att anpassa sina handlingar till kravet på lagbundenheten.

Kant beskriver det kategoriska- och det hypotetiska imperativet. Det kategoriska imperativet handlar om att man själv vill bli behandlad som man behandlar andra. Detta är en viktig del i mitt etiska exempel då kvinnan som vill göra en anmälan visar på vikten av att ta hand om varandra. Kvinnan som vill göra en anmälan vill själv att hennes omgivning ska reagera om hon själv skulle bli utsatt för något liknande.

Om man jämför med det hypotetiska imperativet så handlar det mer om att man talar om för andra människor om hur man ska agera men man hjälper inte till på samma sätt, genom praktiskt handlande, som att gå och anmäla.

Om detta finns det även andra formuleringar. Dessa är;

1. Handla som om maximen för din handling genom din vilja skulle kunna bli allmän naturlag.

2.Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i (vare sig) din egen (eller någon annan person) bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål.

3. Handla enligt maximerna tillhörande en allmänt lagstiftande medlem i ett blott möjligt ändamålens rike.

Hur ska då personen i fråga handla från det pliktetiska perspektivet?

I mitt exempel är det en medmänniska som enligt sina egna värderingar är övertygad om att den enda plikt hon har är att fullfölja sina tankar om att anmäla. Hon känner att hennes plikt och värdering står över konsekvenserna som den utsatta kvinnan uttrycker.

Hennes egen känsla av plikt hamnar i detta läge i en konflikt gentemot det som grannen känner och ger uttryck för, nämligen att inte gå vidare med en anmälan.

Kvinnan i mitt exempel har från sin position en förnuftig syn på vad hennes granne utsätts för, att bli utsatt för våld är fel och ska upphöra. Den utsatta kvinnan har i sin situation en förnuftig syn på vad hon anser vara bäst för henne. Denna syn styr hennes val att inte anmäla utan att stanna kvar i sin skadliga relation. Utifrån där den utsatta kvinnan befinner sig just nu är det för henne det mest vettiga. För henne handlar det om att hon kanske inte har kraft att gå vidare i livet.

För att sammanfatta detta så kan man tydligt se att ens plikt beror helt och hållet på vilken situation man är i och vilka värderingar man har som person.‹